4 steps to install Mosquitto MQTT server on Windows - IoT Sharing

Hot

Friday, June 16, 2017

4 steps to install Mosquitto MQTT server on Windows

Here is 4 Steps to install Mosquitto on Windows.
1. Download and install Mosquitto for Windows here
2. Download and install OpenSSL for Windows here
3. Download and unzip Pthread dll for Windows here. After unzipping Pthread, go to folder Pre-built.2\dll\x86\ and copy all dll files to folder where Mosquitto is installed C:\Program Files (x86)\mosquitto
4. Test mosquitto
- Add mosquitto installation path to Environment Variables.
Figure: Add mosquitto installation path to Environment Variables
- Open 3 terminals and in each window run commands:  
- mosquitto.exe
- mosquitto_sub -v -h localhost -p 1883 -t "#"
- mosquitto_pub -t 'room1/temp' -m 30
Note: mosquitto_sub is subscribe, mosquitto_pub is publish Figure: Mosquitto pub  sub test

1 comment:

Unknown said...

This may be an easier way for those folks that have Windows 10

http://www.abrandao.com/2018/03/running-mosquitto-mqtt-on-windows-10-super-easy/

Thường mất vài phút để quảng cáo xuất hiện trên trang nhưng thỉnh thoảng, việc này có thể mất đến 1 giờ. Hãy xem hướng dẫn triển khai mã của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Ðã xong